BRODZIC.

Herb z okresu Dynastii Piastów.
Rok powstania 1106.
Ilość rodów: Herbem pieczętowało się 7 rodów.
Opis: W polu czerwonym na pierścieniu złotym trzy krzyże zlote: jeden ukośnie w prawo, drugi ukośnie w lewo, a trzeci na dól. Nad hełmem w koronie pięć piór strusich.

Legenda herbowa:
Herb nadano dzielnemu młodzianowi z długą brodą, walczącego u boku Kazimierza Odnowiciela z buntownikiem Masławem, nagrodzono za ochronę życia władcy herbem Brodzic. Inni jednak nazwę herbu nie od brody lecz od dóbr Brody wywodzą.
WYPIS Z KSIĄG SZLACHECKICH
GUBERNII LITEWSKO - WILEŃSKIEJ
WYWODU FAMILII URODZONYCH
HRABIÓW
RADZIMIŃSKICH - FRĄCKIEWICZÓW


Roku Tysiąc Ośmset Czwartego Miesiąca
Apryla Jedenastego dnia.Przed nami Michałem Hrabią Brzostowskim, Marszałkiem Orderów Orla Białego, wgo Stanisława Kawalerem i Śwgo Jana Jerozolimskiego Komandorem Prezydujacym oraz Deputami ze wszystkich powiatów Gubernji Litewsko - Wileńskiej do przyjmowania i rozstrząsania Wywodów Szlacheckich obranym, złożony został wywód Rodowotości Starożytnej i Szlacheckiej Hrabiów na BRODACH Radzimińskich Frąckiewiczów, Herbu BRODZICZ, przez który gdy dowiedzionem zostało, że też Wszech Hrabiów RADZIMINSKICH FRĄCKIEWICZÓW Familija, której znakomita szlachetność w cieniach glebokiej nawet sie daje starożytności, była od najdawniejszych, niepamiętnych czasów, wysokimi i prawie pierwszemi w Królestwie Polskim zaszczycona dostojeństwami, rozmaite rangi Wojskowe i cywilne piastowała Urzedy, oraz znaczne ziemnych osiadlościów z władania od panujacych Monarchów z własnego nabycia, tak w Koronie Polskiej jako i w Wielkim Xięstwie Litewskim dziedziczyła Dobra i Hrabstwo BRODY i jako sie dostatecznie okazało, tudzież najznakomitszemu kraju tego Krwia polaczona domami z wielu starożytnych Kronik i Dziejopisów Polskich, mianowicie: Paprockiego, Okolskiego, Dunczewskiego i Hrabi Kuropatnickiego, ktrórzy obszernie i widzialnie w Historyach swych kronik dowiedli, iż ta Familia niezawodnie ma pierwiastki swego pochodzenia od Hrabstwa BRODY zwanego. Dunczewski zas najdokładniej przyświadczył, że wedle opisu kroniki Paprockiego, któryż w jego dziele, słowami niniejszemi widziany był napis na liście Fundacji Kościoła Płockiego, jeszcze pod rokiem tysiąc sto szóstym żyjacych w owym wieku trzech braci: Wszczybora, Świętysława i Krystyna Hrabiów de Brody Radziminskich. Dalej tenże mówi Autor, że w Płockim jest do niniejszego momentu Miasteczko Płońsko zwane, a przedtem wieś, około której Brodzicze liczne dobra mieli. Jakoż i Dlugosz Historyk także Polski, pisząc o tej to Familji, zowie ją - Genus Polonicum prowidum et in Masowia propagatur.-

Taka tędy o pierwszych początkach o rozskrzewieniu się jej zostawiwszy tenże Autor wiadomość, wylicza następnie idących potomków z pomiędzy których kładzie na czele Macieja Hrabiego na Brodach Radzimińskiego, Wojewody Mazowieckiego około roku Tysiąc czternastego. Stanisław Kasztelanem Zakroczyńskim, potem Podskarbim koronnym za króla Stefana, który w roku tysiąc piećset siedemdziesiątym szóstym na tejż dostojność dostąpił, tenże Stanisław czyli drugi z tego imienia został Wojewodą Podlaskim, bedąc wprzódy Kasztelanem Czerskim,- Adam Wojciech Radzimiński także Kasztelanem Czerskim. Jan - Kasztelanem Warszawskim, potem Hetmanem wojska Mazowieckiego. Stefan, Wojewoda Multański, zbiwszy na głowę sto tysiecy Turków, ku wiecznej pamiątce tego zwycięstwa, trzy, ogromnej wielkości, na placu bojowiska z kamienia wystawił krzyże, o prawdzie jakowej twierdząc i Hrabia Kuropatnicki jawnie poświadcza.

Domu tegoż Familia Radzimińskich blisko jest pokrewniona z Ojcem Królowej Francuskiej Ludwika XV żony; z Stanisławem primo - Regnatem Polskim oraz z Piastami i Xiążetami Mazowieckimi, tudzież że od najdawniejszych czasów na Brodach są Hrabiami Radzimińscy, a Niesiecki opisawszy tychże Hrabiów Radzimińskich przejscie z Korony Polskiej w kraje Xttwa Littego oraz powód wzięcia nowego nazwiska Frąckiewiczów w tomie drugim (2) dzieła owego na karcie 165 i 166, dostatecznie dowodzi jedność domu Frąckiewiczów Herbu Brodzicz z Hrabiami na Brodach Radzimińskimi Brodziczami i Kolateralność Ich Linji w Województwie Mazowieckim od wieków kwitnącej, z której pierwszy Kasper, Hrabia na Brodach Radzimiński z ziemi Czerskiej, długo w wojsku Litskim żold wiedząc, wziąwszy w zasługach znaczne od Króla w Xięstwie Litskim dobra, w nich osiadł, którego syna Franciszka, gmin prosty zowiąc w owym wieku F r ą c e m, Potomstwo jego zwać sie poczęło Frackiewiczami, a tak stąd domowi Radzimińskich, od Franca czyli Franciszka idących, urosło nowe a powszechne imię Frąckiewiczów, które za własne poczęto używać nazwisko, zachowujac tylko na pamiatkę, z którego poszli szczepu, dodatek w przydomku Radzimina lub Radziminscy - Frąckiewiczowie pisać się zwykli.-

Tedy Franciszek, syn Kaspra, Podwojewodziego Połockiego, Hrabia Radzimiński, Podkomorzy Połocki, pułkownik Królewski za panowania Augusta, zostawił syna Michała Frąckowicza, czyli Frąckiewicza, Wielkiego za Króla Stefana Wojownika pod Gdańskiem, w Moskwie i Inflantach, który pod Toropiem, kilka zameczków własnych ludem swym dobył, mianując Go Konstt. 1590 roku, folla 568 - Podkomorzym Połockim; posłującemu w tym że tegoż roku, Sejmie, zebranych pieniędzy z kontrybucyj, Rzeczpospolita powierzyła, aby ich na Wojenne użyl potrzeby; był posłem do Moskwy, zaślubił sobie córke starosty, Annę siostrę rodzoną Lwa Sapiechy, Wdy Wilen: I Kanclerza, - ta mu pięcioro powiła potomstwa: dwie córki, z których jedna była żoną Makowskiego, druga Salwosza, Kasztelana żmudzkiego i trzech synów: Krzysztofa, Mikołaja i Jerzego. Po śmierci Sapieżanki, wszedl w związek małżeński z Kaweczyńskiego córką, i z nią spłodził syna Jana.-

Krzysztof, pierwszy syn Michała Radzimińskiego Frąckiewicza podkomorzego, ze Sapieżanki urodzony, dworzanin Królewski z pocztem Ussarskim był w Moskwie przy Królu Stefanie; wracając z wojny, umarl bezpotomnie.-

Brat jego, a drugi syn Michała, także z Sapieżanki, Mikołaj, Chorąży Nadworny Littski; - Lidzki, Mścislawski, Wasilkowski Xtta Marszalek Trybunalu Litskiego, wciąż Rycerskie zwyciestwa znane Niewprzyjacielowi na Inflantach, gdzie roty prowadzil.-

Po nim trzech zostało synów: Bohdan, Stolnik Trocki, Władysław i Michal. Jerzy, syn trzeci Michała z Sapieżanki urodzony, Sekretarz Królewski za Zygmunta III, był potem wiejskim Sędzią, potem Marszałkiem Lidzkim, w roku Tysiąc sześćset dwudziestym dziewiątym, Marszałkiem Trybunału Littskiego, z Wolentaryuszami był w potrzebie pod Białym Kamieńcem. Tysiąc sześćset czwartego roku, żonę miał za sobą Kawczyńską, z nią spłodzone trzy córki i tyleż synów; jedną z nich była za Kasztelanem Nowogródzkim, Statkiewiczem, - druga za Janowiczem, a trzecia za Garajskim. Synowie: Michał, Janusy i Krzysztof. Pierwszy z nich byl Stolnikiem Połockim, dlugo zostawał w Hollandji z Xiężeciem Maurycym, umarł Tysiąc sześćset czterdziestym dziewiątym roku. Tenże Michał Stolnik miał Klonowską, Wojewodziankę Brzeską, z której trzech zostało synów: Kazimierz, Alexander i Dawid. Z nich, najmłodszy syn Stolnika, Kazimierz, był najprzód Starostą Krewskim, potem Podskarbim Littskim, Stta Lidzkim, z Sejmu Tysiąc sześćset dziewięćdziesiątego Komisarzem do rewizji skarbu Koronnego, był wprzódy Podkomorzym Lidzkim. Tysiąc sześćset siedemdziesiąt czwartego, miał żonę, Podskarbiego Littgo. Naruszewicza, córke, z którą wspólnie w dziedzictwie swych dóbr Zolndkowskich, fundowali Karmelitów i przez konstt. Tysiąc sześćset ośmdziesiąt piątego roku, folle dziewięc, Aprobat. Ubezpieczyli.-

Tenże w Trybunale Litskim, trzykroć Marszałkiem był w leciach: Tysiąc sześćset ośmdziesiąt ósmego i Tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt trzeciego.-

Jan zaś, syn Michała, z powtórnej żony Kaweczyńskiej zrodzony, Chorąży Lidzki, Dworzanin Królewski, znaczne do Wloch stawia poczty a do Inflant - sto kopijnika. Miał z Naruszewiczówny dwóch synów: Macieja i Stefana. Maciej z tych, był Chorąży Nowogródzki, za Króla Władysława pod Smoleńskiem przeciw Kozakom Zaporożskim pod Chorągwią Ussarską porucznikował; Tysiąc sześćset sześćdziesiątym, pułki mężnie przeciw Moskwie prowadził, a z żony de domo Pogalskiej, zostawił syna Pawła Podstolego Mozyrskiego, z którego urodzony Stefan. Drugi zaś syn Jana, Chorążego Lidzkiego, a brat Macieja, z Naruszewiczówny urodzony, Stefan Radzimiński Frąckiewicz, Dworzanin Królewski, znaczne za Władysława pod Smoleńskiem, za Kazimierza pod Zborowcem, Monarchów Polskich stawiał poczty.-

Był potem Chorążym Nowogródzkim i posłowal na Sejm Tysiąc sześćset siedemdziesiąt czwartego roku, - Deputowany na rewizje Skarbu Koronnego, miał za sobą Rajecką, Wojewodziankę Mińską i z nią spłodził syna Gedeona, Chorążego Nadwornego Littskiego, Stta Słonim. tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt siódmego - Marszałka Kapturowego oraz córkę Filomenę, - potem Stanislawa, Połockiego Straznika Litewskiego.-

Synowie zaś Gedeona, syn Pawła, Podstolego Mozyrskiego, Stefan, Stta Trapski, z matki Grużewskiej, podkomorzanki żmudzkiej, urodzony, miał po Szymkowiczównie Pisarzównie Skarbowej Litt. Indycką, Marszalkową Rzepecką. Jego, czy aktualnie wymienionym Potomstwem, Jan Chryzostom, Archimadryta Czerejska, Michał - Cześnik Oszmiański i Kazimierz Jan - Sędzia Lidzki, czyniąc wywód, nie majac dla niedostarczenia dowodów, pewności dalszej ich procendencji, opuszczają, - zwracając się do potomstwa - Mikołaja, Chorążego Nadwornego Littego, Lidzkiego, Mścislawskiego i Wasilkowskiego Sttz, którego Michał Mikolajewicz Radzimiński - Frąckiewicz, Pradziad dziś wywodzących się, jak o tym dowiódl przelewny mu dokument, w Tysiąc siedemset czwartym, Junij siedemnastego dnia, od Wotowskich, do pochodzenia summy i Gedeona Radzimińskiego - Frąckiewicza, Starosty Słonimskiego danz Weeal, w powiecie Upitskim, dziedziczne z działu pomiedzy rodzeństwem Majątku, gdzie od Władyslawa z Kozielska, Kniazia Puzyny, pisarza, za patentem Tysiąc siedemset pierwszego, Oktobra piątego, został aktualnym Ziemskim Regentem. Tenże Michał, pradziad czyniących wywód Hrabia Radzimiński Frąckiewicz wszedłszy w związki ślubne z Anną Zaleską, po której wziął połowe Mttści Narkun w powiecie Wiłkomierskim, wyprzedawał ona wiecznościa Nieniewskiemu, i aby wiedzieć dał o tem dokument Asekuracyjny, Tysiąc siedemset piątego roku, Apryla dziesiątego datowany, a tegoż roku Julij jedenastego dnia, w Trybunale Glównym Litewskim, przyznany. Pózniej, bedąc z przywilejów Królewskich Podczaszym Smoleńskim, kupił wiecznością wieś Hele, w powiecie Wilkomierskim od Stanislawa Narockiego za prawem siedemset dwunastego roku w Trybunale przyznanym. Pośledniej Jan i Halszka ze Stromberków Biesieccy, jemuż Dobra Gwiniany w powiecie Upitskim wyprzedali, czego dowodzi Prawo ich, Tysiąc siedemset trzynastego roku, Oktobra dwudziestego ósmego przedana a Tysiąc siedemset czternastego, miesiąca Apryla dwudziestego szóstego w Trybunale Oblatowano. Temuż Michałowi Podczaszemu, Krajczy Wileński, Szpyrka, Folwark Wodokle czyli Wodorojscie, w Wilkomirskim i Upitskim powiatach, leżące, prawem darownem na wieczność zapisał; dowiodło tego też prawo darowane, Tysiąc siedemset czternastego roku, Miesiąca Maja drugiego dnia datowane et corundem jedenastego w Trybunale przyznane. Nabył także w powiecie Wilkomierskim Majątek Kugiszki, i pretenzyja do niego Starostów Chelzowskich, Kolendów, splacił, jak się to przekonane zostało z dokumentu od nich kwietancyjnego Tysiącznego siedemsetnego Ośmnastego roku Apryla dwudziestego dziewiątego, corundem Iunij siódmego w Trybunale przyznanego. Potem nabył Folwark w powiecie Wikomierskim, Wylejki zwany, od Xiędza Józefa Kanonika, a Michała Starosty Puzynow, jak o tem przyniosło Dowód, prawo ich przedażne Tysiąc siedemset dwudziestego, Julij dziesiatego datne a nazajutrz w Trybunale przyznane.

Miał on też z pierwszej żony, syna Ignacego, a dziada teraz wywodzących się; potem powtórzyl zwiazki Malżenskie z Joanna Dąbrowską, Podkomorzego Wilkomierskiego córką, której wniosek, prawem odpisanem na dobrach Szwabiszkach w powiecie Wilkomierskim, od Szemiotów nabytych, ubezpieczył i onej testament rozrzadzenia utwierdził, jakowym to testamentem, cały majątek ziemny, synowi Ignacemu, a córkom exdotacyazamierza, dożywociu Szwabiszki, jeżeliby nie powtórzyła zamęścia przeznaczył Michal Radzimiński - Frąckiewicz, podczaszy Smoleński, jak o tym jawnie się okazało z oryginalnego testamentu jego, Apryla osiemnastego czynionego, a Maja trzynasatego w Trybunale Glównym Oblatowanego, syn którego, a dziad wywód Ignacy Radzimiński - Frąckiewicz, sam jeden wszystkich dóbr po Ojcu Michale, dziedzic, którego opieka, matce jego sumę opisaną wyplaciła, jak o tem jej upewnłla Kwitancja Tysiąc siedemset dwudziestego drugiego w Trybunale przyznana, doszełszy lat wieku prawem zakreślonych ostał; potem stąpił na pisarstwo Grodzkie za patentem Franciszka Cetnera, Wdy Smoleńskiego, Tysiąc siedemset dwudziestego ósmego Lipca jedenastego datnym a dwudziestego siódmego w Trybunale Littswkim aktykowanym ; później obrany Wttwa Smoleńskiego Pisarzem ziemskim i przywilejem Najjasniejszego Augusta II, Tysiąc siedemset trzydziestego drugiego, Maja dwudziestego potwierdzony, jak o tem patent Wdy Smoleńskiego i przywilej Monarszy, w orginałach składana, przeswiadczyły, - wprzódy zaś od Najjaśniejszego Regnanta uzyskał dyplomat na Targi w miasteczkach Tropwiach, dóbr swych dziedzicznych w powiecie Wilkomierskim leżących, dowiedzionym zostało przywilejem Monarszym, Tysiąc siedemset dwudziestego, Oktobra trzydziestego dattnym a Tysiąc siedemset trzydziestego pierwszego, Oktobra piątego w ziemstwie powiatu Wilkom; Sadownie aktykowanym i oryginalnie produktowanym.

Tenże pisarz Ziemski Smoleński, Ignacy Frąckiewicz, majetność swą Szwabiszki, rocznym prawem puścił Przesieckiemu w zastaw, jak o tem dało prawo zastawne, Tysiąc siedemset trzydziestego siódmego Apryla dwudziestego trzeciego dattne, a Maja dwudziestego piątego w Trybunale Oblatowane; - a sam od starosty Iwickiego wiecznością przykupił Majątek Troupie zowiący się, w powiecie Wilkomierskim, ku przyświadczeniu o tem prawdy, pokładane było prawo nabywcze, Tysiąc siedemset trzydziestego ósmego, Maja szesnastego w Trybunale Oblatowane. Tegoż pisarza Ziemskiego Smoleńskiego Frąckiewicza, panujacy wówczas Najjaśniejszy August III, listem swym wlasnoręcznym przed sejmikowym zaszczycił, z poruczeniem mu swej Monarszej Ufnosci, do wybrania poslów na Sejm Walny, jak tenże Monarszy dowiódl List, Tysiąc siedemset trzydziestego ósmego, Maja trzydziestego pisany.-

Miał żonę Komarówne, Miecznego Wilkomierskiego córke, z którą wspólnie siostrę swą Annę, in voto Franciszkową Komarowską, Mostowniczynę Wilkomir: podlug przeznaczenia Ojcowskiego, zeszłego Podczaszego Smoleńskiego w roku Tysiąc siedemset czterdziestym, Januaryj dwudziestego dziewiątego dnia, a Ludwika in voto Michalowę Kaczyńką, starościną Lubarską, w tym że roku, Julij siódmego, jak wiedzieć dały kwitancje od pomienionych Komorowskich i Kaczyńskich w datach rzeczonych wydane, a w Trybunale przyznane.

Żonie zaś swej, wniosek posagowy zastawia na dobrach Holonitach w powiecie Wilkom: ubezpieczył, co jawnie dowiodło prawo od niego zastawne., Tysiąc siedemset czterdziestego pierwszego, Marca dziewiętnastego dattne, Augusta Trzydziestego pierwszego w Akta Trybunału wniesione. Z nią tylekroć wspomniany Ignacy, pisarz Smoleński, spłodził dwóch synów, u Michała- stryja a Jana- ojca wywodzących, w Nieletności których, po śmierci męża, ich matka, z Komarów Frąckiewiczowa dług należny córce Katarzynie z Frąckiewiczów Muśnickiej, Starościnie Moskwityjskiej, wypłaciła i którego, jak ujawnil dokument 1747 roku Nowembra 11 dattny, a 1749 roku Septembra 16, w Grodzie Wileńskim aktywowany, Muśnicka zakwitowała u nieletnich swych braci. Jan - Józef, dwuimiennie piszacy się, syn Ignacego pisarza Ziemskiego Smoleńskiego, dorosłszy lat zupełnych, jak dowodzi składany oryginalnie przywilej Najjasniejszego Augusta 1765 roku, Maja 10 dattny i Tysiąc siedemset sześćdziesiątego siódmego, February dziesiątego na Sejmiku, przy zasadzeniu statum, konnotowany a 1797 roku Nowembra 20 w Grodzie Wilkom: aktywowany przyświadczyl, został Oboźnym Wttwa Smoleńskiego, później obrany byl deputatem na Trybunał Glówny Littski, o czem upewniła kwitancja Koziella, strażnika Wilkom: z procederu 1768 roku, Juni 23 dnia, wydana. Michał, syn drugi Pisarza Smoleńsk: a brat Oboźnego, został Pijarem, i w zgromadzeniu tego zakonu byl prowincjałem, na tym stopniu swego urzedowania czas nie mały, wszystkiemi, całej prowincyj Litewskiej, zarządzał klasztorami. Matka jego z domu Komarówna, Pisarzowa Smoleńska Frąckiewiczowa po śmierci męża, powtórzyla zamęście za Petrusiewiczem, Podwojewodziego Wileńskiego, a schodząc z tego świata w roku 1768 Septembra trzeciego, uczyniła Testament, który na dniu 26 tegoz M-ca w aktach Grodu Wilkom.: została wniesiony. Tymze Testamentem, dobra po pierwszym mężu, pisarzu Smoleńskim i przez się nabyte, jako to: Tropfie, Hele, Holonely, Jukietry, Granele, Draniczony, Wejkutany Wiejki z Summami i Ruchomością, wszystko Janowi, Oboźnemu Smoleńskiemu, a Xiędzu Michałowi udzielnie sumę, zapisała swym synom Frąckiewiczom, tak oto się ostatecznie okazało z jej Testamentu wyżej rzeczonego. Pośledniej Xiądz Michał, Rektor Kollegium Wileńskiego Pijarów, utwierdzając Matki swej Testament, całkowitego majątku i summ zrzekl się na brata Jana Oboźnego Smoleńskiego, co się dowiodło zapisem, Tysiąc siedemset siedemdziesiątego drugiego, Septembra dwudziestego siódmego zrzecznym a nazajutrz w Ziemstwie Mińskim przyznanym.

Ojciec czyniących niniejszy wywód, a syn Ignacego, Jan - Józef Radzimiński - Frąckiewicz, oboźny Smoleński, w roku Tysiąc siedemset siedemdziesiątym piatym, Apryla dwudziestego dziewiątego, za przywilejem ostatniego z Królów Polskich, Augusta, został Podkomorzym Nadwornym Królewskim, jak o tym oryginalny Przywilej Monarszy przyświadczył. Miał on w zamęściu Anielę Pilsudską, Podczaszego Littskiego Córkę, Matkę wywodzacą się, z którą wspólnie do dziedzictwa glównych Majatków, od imienia własnego Janopolem przezwanego i Tropwie, przykupił także folwark wiecznością, także Tropwie, Powiecie Wilkom: od Czesnika Kielpsza, jak sie okazało z prawaprzykupnego, Tysiąc siedemset siedemdziesiat piatego, Julij trzydziestego, - nazajutrz w Ziemstwie Wilkom:, przyznanego, któremu nagrodę zasług Tronowi i Ojczyznie pełnionych, Panujacy Monarcha nadal przywilej Juris Caduci na wszystkie dobra po wszystkich powiatach, po wygaslej linji Andrzeja i Jana Kurpskich, znajdujące się, czego dowiódl tenże przywilej Augusta Tysiąc siedemset siedemdziesiąt siódmego, Junij dwunastego, w oryginale produkowany, pózniej w roku Tysiąc siedemset osiemdziesiąt szóstym, Februaryj dwudziestego ósmego urzedem Podstolstwa Smolenskiego, a na koniec Tysiąc siedemset dziewięćdziesiąt drugim, Maja drugiego, Stolnikostwem tegoż Wttwa Najjasniejszy August Król zaszczycił - jak widzieć dały tegoż Monarchy przywilejem w Tysiąc siedemset dziewićdziesiątym siódmym, Nowembra dwudziestego w Grodzie Wilkom: akta oka w oryguinałach składane.-

Rzeczony dopiero Jan - Józef, syn Ignacego Frackiewicza, Oboźny, wprzód Podkomorzy Nadworny, potym Podstoli, nakoniec Stolnik Smoleński, z żony de domo Piłsudskiej, zostawił dziedzicami całego Majatku po sobie, dwóch spłodzonych synów Michała i Wincentego, teraz wywodzących się, którzy czyniac między sobą wzajemne umiarkowanie tych dóbr zawarte, dział wieczysty w Tysiąc ósmset drugim, Junij pierwszego, a tegoz miesiąca na dniu 16 w Grodzie Wilkom. Przyznaniem swym stwierdzili i jak sie z tego dowolnie okazało działu, że: Wincenty, Assesor sądu Littsko - Wilenskiego pierwszego departamentu, Dóbr Glównych Janopola, Szyi i miasteczka Tropw, z dalszemi do nich należącymi folwarkami,- a Michal, majatków Tropw, Kielpszyszek, Lawgopola z dalszemi do nich należącymi folwarkami, są w Pcie Wilkomierskim posiadającymi dziedzicami, z których starszy, Michał, wprzódy Wojsk Polskich Major a dopiero sędzia Ziemski Powiecie Wilkom.: jest w exekuczji swego urzędowania, ma zonę Franciszkę Jawgielównę, Potom: Wilkom: córkę, z która splodził już syna Ignacego. Brat zaś jego mlodszy, syn Jana, Stolnika Smoleńskiego, wywodzący się Wincenty Radzimiński - Frąckiewicz, wprzódy deputat na kadencję Grodzienską Trybunału Littskiego, za laski marszalkostwa Houwalda w Tysiąc ośmsetnym roku, potem Koła Duchownego tegoż Trybunałlu Littego Sędzią, dopiero zaż z obiory Generalnego zgromadzenia Szlacheckiego Gubernji Litsko - Wilenskiej, obrany na Assesora Sądu Gttgo Departamentu, zostaje w exekuczji i dopieroż urzedowania.-

Na fundamencie przeto takowym, zaprodukowanych dowodów Rodowitości, Starożytna Szlachta Familiji Jwrech HRABIÓW NA BRODACH RADZIMIŃSKICH - FRĄCKIEWICZÓW probujących, my, Marszałek Gubernski stosownie do przepisów w Dyplomacie pod rokiem 1785, Najłaskawiej Szlachcie nadanym, wyrażonych, nie mniej też pilnując prawideł w Ukazach z Rządzacego Senatu - Rządowi Gubernskiemu przesłanych, - Familje Hrabiów Radzimińskich - Frąckiewiczów wywodzących się, - jako to: Michała, Sędziego Ziemskiego P-ttu Wilkom: z synem Ignacym - Wincentym, Assesora Sądu Gllgo Littsko - Wileńsk: Departamentu Braci rodzonych, synom Jana Stolnika a wnukom Ignacego, Pisarza Ziemskiego, Urzedników Wttwa Smolenskiego, - za RODOWITĄ I STAROŻYTNĄ SZLACHTĘ POLSKĄ uznajemy, ogłaszając i onych do Xięgi Szlacheckiej Gubernji Littsko - Wileńskiej, Klasy Pierwszej zapisujemy.

Działo się to na Sesyj Deputacji Generalnej Wojewodowej Gubernji Litewsko - Wileńskiej w Wilnie. Takowy wypis w tymże roku, mca Juni dwudziestego dnia, pod pieczęcią zebrania Szlacheckiego tejże Gubernji jest wydan.

Michał Hrabia Brzostowski - Marszałek Gubernski.
Joachim Pac - Pomarnacki
Deputat Szlachecki Pttu Wileńskiego
Adam Sienkiewicz - Deputat Szlachecki Pttu Trockiego
Kajetan Bujwen - Deputat Szlachecki z Telszewskiego
Romuald Konrad - Deputat y Rościeńskiego
August Xie: Giedroyc z powiatu Braslaw Deputat
Stanislaw Strużyński - Deputat z powiatu Szawelskiego
Andrzej Naigt - Deputatis de Opinia
Ignacy Dabrowski - Deputat Wilkomierski
Alexander z Dębna Korewa
Sędzia z Lowszy, Powiatu Prenskiego Deputat.

Sekretarz - Józef Strumillo.

Zgodne z Księgami - Ludwik Piotr Lachowicz
DWW. R e g e n t


Ignacy Frąckiewicz, żona Teresa Zapaśnik, dzieci: Ignacy Adam Witold, Adam Franciszek Ksawery, Michał Olgierd Robert, Franciszka Zofia Aniela.

Michał Olgierd Robert Frąckiewicz, żona Maria Antonina Illaszewicz, dzieci: Seweryn, Walery, Jakub, Maria Teresa, Helena, Jadwiga.

Maria Teresa Frąckiewicz, małżonek: Wacław Kmieciński, dzieci: Sabina, Józef.

Sabina Kmiecinska, małżonek: Leon Jeśmanowicz, dzieci: Andrzej, Rościsław, Maciej, Stanisław, Barbara.

Maciej Jeśmanowicz, żona Irena Fajlhauer, dzieci: Klaudia, Leon Maciej.

Klaudia Jeśmanowicz, małżonek: Garrett Moran, dzieci: Ashley, Michael, Katelyn Sabina, Nathan

Leon Jeśmanowicz, żona Amelia Sanches, dzieci: Kaiden Cole Maciej, Hunter Chronos Leon, Celine